Menu
     

          เป็นการเตรียมกองทุน เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการที่มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนโครงการดังกล่าวจัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด ดังต่อไปนี้

   1. จังหวัดสระแก้ว

   2. จังหวัดสุรินทร์

   3. จังหวัดยโสธร

   4. จังหวัดกาฬสินธุ์

   5. จังหวัดสกลนคร

   6. จังหวัดนครพนม

   7. จังหวัดชัยภูมิ

          โดยแต่ละจังหวัดจะครอบคลุมอำเภอในจังหวัดดังกล่าว 4 - 5 อำเภอ

          โดยเยาวชนในโครงการจะได้รับทุนในการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และยังเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบุคลิคลักษณะที่ดี,

กล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ โครงการ "น้องนักเรียนที่รัก" เช่น กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอาคารเรียน

อบรมเยาวชน และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น

Go to top