Menu

เป้าหมาย

   1. สร้างผู้นำที่แท้จริง มีจิตอาสา มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น ส่งเสริมคุณค่าของจริยธรรม

   2. รักษาความรักที่บริสุทธิ์ เพื่อเตรียมตัวไปสู่ชีวิตการแต่งงานอย่างประสบความสำเร็จ

   3. สร้างสังคมและโลก ด้วยความสามัคคีและความรัก ที่ไปเกินกว่าขอบเขตของ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม

Motto ของ เวิล์คาร์พ

"ส่งเสริมจริยธรรม สร้างผู้นำที่เสียสละ" 

โครงการ และกิจกรรม

  • เพียวเลิฟ
  • ค่ายอาสาพัฒนา
  • พัฒนาผู้นำเยาชน
  • อนุรักษ์ธรรมชาติ
  • ศิลปะป้องกันตัว ทงอิล-มูโด
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   
Go to top