Menu

               เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวขนคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม อีกครั้งกับค่ายครูอาสาที่จัดให้กับน้องๆ นักเรียนที่

โรงเรียนบ้านแม่เกาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 นอกจากจะให้ความรู้กับน้องๆแล้ว ยังมีกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

 

    

    

    

Go to top