Menu

     ค่ายพัฒนาชนบท "อาสา ขึ้นเขา" เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารให้น้องนักเรียนในชุมชนห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2557

 
      
.
      
.
      
Go to top