Menu

         ค่ายพัฒนา "โครงการ สวนทาง สังคม" หลายครั้งที่เรามีชีวิตเพื่อตนเอง ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อตนเอง วันนี้เราได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

เพื่อส่งเสริมการมีชีวิตเพื่อผู้อื่น และมอบความสุขให้กับผู้อื่นโดยผ่านการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำ และรั้วโรงเรียน

ณ โรงเรียนวังดอกไม้ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 78 คน

 

     

 

     

 

    

 

     

 

     

Go to top