Menu
   
  • ค่ายอาสาพัฒนา

         ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอก

หลักสูตร  นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ทำให้มีประสบการณ์

ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และที่สำคัญทำให้ได้เรียนรู้การ

ทำงานเป็นทีม เพื่อการฝึกฝนการเสียสละ  และเป็นกิจกกรมที่สร้าง

ประโยชน์ให้กับโรงเรียนในชนบท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

ในด้านของอุปกรณ์กาารเรียน  อาหารกลางวัน  ทุนการศึกษาสนาม

เด็กเล่น ห้องสมุด อาคารเรียน และอื่นๆ

 

 

  • SMART Leaders

       โครงการอบรมเยาวชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมของความรัก

ที่บริสุทธิ์ มีศีลธรรมที่ดี และสร้างความตั้งใจที่จะป้องกันและ

แก้ไขปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากค่านิยมฟรีเซ็กส์ ที่กำลังทวี

ความรุนแรงในสังคมยุคปัจจุบัน

 

 

 
  • โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน

       เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบของสัมมนาเพื่อทบทวนแนวคิด

วิสัยทัศน์และคุณค่าแกนหลักให้กับสมาชิกนักศึกษาในเครือข่าย ใน

ตลอดทั้งค่ายเยาวชนจะได้มีโอกาสทบทวนตนเอง สร้างความชัดเจน

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์  ความฝัน  ตั้งเป้าหมายใหม่  และได้มีโอกาสได้

พบปะกับเพื่อนต่างศูนย์ เพื่อพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ จากการทำ

กิจกรรมที่แตกต่างกัน 

 

 

  • โครงการอื่นๆ
  • อนุรักษ์ธรรมชาติ

       ที่กิจกกรมที่ปลูกฝังให้เยาวชน ช่วยกันดูแล รักษา

สิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัจจุบัน โลกกำลังอยู่ในภาวะโลกร้อน

ที่ส่งผลกระทบแทบทุกด้านในการดำเนินชีวิตประจำวัน

  • นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

 

Go to top