Menu

      ศูนย์ประสานงานเชียงใหม่มีการจัดอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชน ให้กับนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากความรู้เชิงวิชาการในเวิคชอป ยังมีกิจกกรมท้าทายนอกสถานที่ ทั้งนี้หลังจบการสัมมนานักศึกษา

ผู้เข้าร่วม จะกลายเป็นสมาชิกสัมพันธ์ของศูนย์ประสานงาน

     

Go to top