Menu

     Peace Road THAILAND ปั่นเพื่อสันติภาพ เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" เพื่อเป็นการรณรงค์

ให้เห็นถึงความสำคัญและพลังของความสามัคคี เพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพ ในครอบครัว ชุมชนประเทศชาติ และโลก

     
     
     
Go to top