Menu

     ค่ายครูอาสาพัฒนาเป็นอีกหนึ่งโครงการปรับปรุงอาคารเรียนให้กับน้องๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 -28 สิงหาคม 25599 อีกทั้งยังมีกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ อีกด้วย

 

     
.
     
.
          
.
Go to top