Menu

     อีกหนึ่งโครงการในการพัฒนาโรงเรียนให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2558  มีการจัดโครงการเพื่อปลูกหญ้าในสนามฟุตบอล

 

     
     
     
     
     
Go to top