Menu

     มาร่วมกันสร้างความดีกับ โครงการ "อาสาขึ้นเขา 2" ทาสีอาคารเรียน รั้วโรงเรียน ให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2560 นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังสามารถฝึกฝนทักษะในด้านอื่นๆ

ให้กับผู้ร่วมโครงการอีกด้วย

 

    

    

    

    

Go to top