Menu

      เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ทางสมาคมเวิลด์คาร์พ ร่วมกับกลุ่มหนุ่มสาวก้าวสวยได้จัดโครงการ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และทาสีลานอเนกประสงค์ ให้กับน้อง ณ โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม และ

การสันทนาการให้กับน้องๆ นักเรียนต่อไป

 

    

    

    

 

 

Go to top