Menu

     โครงการ SMART Leaders Camp มีการจัดค่ายติวให้กับน้องๆ เพื่อพัฒนาการเรียนและใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

และยังมีกิจกรรมกลุ่ม Adventure เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดและการทำงานเป็นทีม

  1. โรงเรียนฮอดพิทยาคม

  2. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

  3. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

  4. International Martial Arts Academy

      
.
     
.
     
.
     
.
Go to top