Menu

       สมาคมเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาเพื่อสันติภาพ มีการจัดโครงการเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

โดยการปลูกป่าชายเลน เพื่อรักษาระบบนิเวศของท้องทะเลไทย ในวันที่ 17 กันยายน 2558

ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

     
.
     
.
     
Go to top