Menu

     โครงการรแนะแนวทางการดำเนินชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ นักเรียนเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น และมีศีลธรรมที่ดีงาม

 

     
.
    

 

Go to top