Menu

วิสัยทัศน์

          เวิลด์คาร์พ เป็นองค์กรแนวหน้าของผู้นำเยาวชนคนหนุ่มสาวนานาชาติ ที่มุ่งไปสู่การสร้างโลก

แห่งความเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกันของมวลมนุษยชาติภายใต้ความรักที่แท้จริง

พันธกิจ

          เวิลด์คาร์พ คือองค์กรที่ฝึกฝนอบรมนักศึกษาและคนหนุ่มสาวเพื่อความดีงามที่สูงส่งกว่าและสร้าง

วัฒนธรรมแห่งความรักที่แท้จริง เราแสวงหาความเป็นเลิศโดยผ่านการท้าทายขอบเขตจำกัดต่างๆ และ

การดำเนินชีวิตตามหลักการเราเชื่อว่าสายสัมพันธ์ของความรักในครอบครัว จะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนให้

เกิดขึ้นในชุมชนและโลกได้ เราสนับสนุนและพัฒนาสายสัมพันธ์ที่มีศีลธรรมจรรยาเพื่อเตรียมตัวสู่ความ

สำเร็จในชีวิต ครอบครัว และหน้าที่การงานโดยการบริการรับใช้ชุมชน

Go to top